• تنوع
  • گرانروی
  • سطوح کیفی
  • همه
  • واسکازین
  • بنزینی
  • خودروهای دیزلی(سنگین-تجاری)
  • ضدیخ-ضدجوش
  • گیربکس خودکار
واسکازین
روغن گیربکس دستی اکستیر GL5 75W90
واسکازین
روغن گیربکس دستی اکستیر GL4 85W90
واسکازین
روغن گیربکس دستی اکستیر GL5 80W90
واسکازین
روغن گیربکس دستی اکستیر GL4 80W90
واسکازین
روغن گیربکس دستی اکستیر GL5 75W80
بنزینی
روغن موتور اکستیر G700 5W40 SN
بنزینی
روغن موتور اکستیر G700 5W30 SN
بنزینی
روغن موتور اکستیر G700 20W50 SN
خودروهای دیزلی(سنگین-تجاری)
روغن موتور اکستیر HD 6000 20W50 CH-4
بنزینی
روغن موتور اکستیر G500 20W50 SL
خودروهای دیزلی(سنگین-تجاری)
روغن موتور اکستیر HD 7000 15W40 CI-4
خودروهای دیزلی(سنگین-تجاری)
روغن موتور اکستیر HD 6000 15W40 CH-4
بنزینی
روغن موتور اکستیر G700 10W40 SN
خودروهای دیزلی(سنگین-تجاری)
روغن موتور اکستیر HD 7000 10W40 CI-4
بنزینی
روغن موتور اکستیر G500 10W40 SL
بنزینی
روغن موتور اکستیر G700 10W30 SN
بنزینی
روغن موتور اکستیر Ultra-Efficiency 0W20 SN
ضدیخ-ضدجوش
ضدیخ و ضدجوش معدنی هیوندای اکستیرMineral Anti Freeze
ضدیخ-ضدجوش
ضدیخ و ضدجوش آلی هیوندای اکستیLong Life Anti Freeze
گیربکس خودکار
روغن گیربکس اکستیر ATF CVT
گیربکس خودکار
روغن گیربکس اکستیر ATF AL4
گیربکس خودکار
روغن گیربکس اکستیر ATF-6
گیربکس خودکار
روغن گیربکس ATF SP4
گیربکس خودکار
روغن گیربکس اکستیر ATF-3