روغن موتور بنزینی G700

SAE 20W50

توضیحات

Description

API SN

Semi Synthetic

700G XTeer Hyundai با گرانروی 50W20 روغن موتور نیمه سنتزی بوده و بـا اسـتفاده از مواد افزودنی و روغـن پـایه مرغوب، مـطابـق با الزامات سطح کارایی SN API و با تکنولوژی بالا فـرمـولــــه و تولید گــــردیده اســــت. این روغن موتور دارای عملکرد کامل بویژه در مصرف بهینه سوخت از طریق کاهش اصطکاک و افزایش دوام موتور می باشد.

قابلیت ها و مزایا

Features and benefits

سطوح کیفی

Quality levels

موارد کاربرد

Application

Typical specification

SpecificationsTest methodUnitResults
Kinematic Viscosity @ 100 °CASTM D445cSt (mm2/s)19
Kinematic Viscosity @ 40 °CASTM D445cSt (mm2/s)172
Viscosity IndexASTM D2270------126
Density @ 15 °CASTM D4052Kg/m3887
Flash PointASTM D92°C230
Pour Point AASTM D97°C-27
Total Base NumberASTM D2896mg KOH/g8

بسته بندی محصول

Product packaging

1 لیتری 1011007

4 لیتری 1041011