روغن موتور بنزینی Ultra Efficiency

SAE 0W20

توضیحات

Description

API SN

Fully Synthetic

0G XTeer Hyundai با گرانروی 20W0 روغن موتور کاملا سنتزی بوده که با استفاده از روغن پایه های سنتزی مرغوب و مطابق با الزامات سطح کیفی SN API و -5GF ILSAC فرموله و تولید می گردد. این روغن موتور باعث عملکرد بهینه موتور، کاهش مصرف سوخت و افزایش عمر موتور می شود.

قابلیت ها و مزایا

Features and benefits

سطوح کیفی

Quality levels

موارد کاربرد

Application

Typical specification

SpecificationsTest methodUnitResults
Kinematic Viscosity @ 100 °CASTM D445cSt (mm2/s)8.7
Kinematic Viscosity @ 40 °CASTM D445cSt (mm2/s)45
Viscosity IndexASTM D2270------175
Density @ 15 °CASTM D4052Kg/m3848
Flash PointASTM D92°C215
Pour Point AASTM D97°C-42
Total Base NumberASTM D2896mg KOH/g6.7

بسته بندی محصول

Product packaging

1 لیتری 1011121

4 لیتری 1041121