روغن موتور سیکلت

SAE 10W40

توضیحات

Description

API SL

T4 XTeer Hyundai روغـــن موتـــور ســـیکلت 4 زمانه با تکنولوژی جدید اســـت که عملکـــرد بهینه موتور را تضمین می نماید. این روغن موتور در شـــرایط عملیاتی سخت به تمیز بودن موتور کمک کرده و محافظت فوق العاده ای را ارائه می نماید

قابلیت ها و مزایا

Features and benefits

سطوح کیفی

Quality levels

موارد کاربرد

Application

Typical specification

SpecificationsTest methodUnitResults
Kinematic Viscosity @ 100 °CASTM D445cSt (mm2/s)14.7
Kinematic Viscosity @ 40 °CASTM D445cSt (mm2/s)104
Viscosity IndexASTM D2270------145
Density @ 15 °CASTM D4052Kg/m3870
Flash PointASTM D92°C240
Pour Point AASTM D97°C-36

بسته بندی محصول

Product packaging

1 لیتری

4 لیتری