روغن هیدرولیک H68

R&O H68

توضیحات

Description

-

DIN 51524 part 1

روغن 68H O&R XTeer Hyundai ســـیال هیدرولیک ضد زنگ و ضد اکسیداســـیون می باشـــد که به منظور استفاده در سیستم هیدرولیک ماشین آلات راه ســـازی و عمرانی، سیســـتم های هیدرولیک صنعتی طراحی و تولید گردیده اســـت. این محصول برای استفاده در تجهیزاتی که روغن O&R مورد نیاز است مناسب می باشد.

قابلیت ها و مزایا

Features and benefits

سطوح کیفی

Quality levels

موارد کاربرد

Application

Typical specification

SpecificationsTest methodUnitResults
Kinematic Viscosity @ 100 °CASTM D445cSt (mm2/s)8.5
Kinematic Viscosity @ 40 °CASTM D445cSt (mm2/s)68
Viscosity IndexASTM D2270------94
Density @ 15 °CASTM D4052Kg/m3888
Flash PointASTM D92°C240
Pour Point AASTM D97°C-24
Copper CorrosionASTM D130stage1a
Rust PreventionASTM D665------pass

بسته بندی محصول

Product packaging

20 لیتری

208 لیتری