روغن هیدرولیک HLP

XTeer HYD AW

توضیحات

Description

DIN 51524 Part 2

-

روغـــن هیدرولیـــک AW HYD XTeer با اســـتفاده از روغن پایه مرغوب و مواد افزودنی با کیفیت بـــالا فرموله و تولید می گردد. پایداری اکسیداســـیون بالا، عملکرد بهینه در جداســـازی آب از روغن، خاصیت بازدارنگی در برابر تشـــکیل کف و خاصیت ضد ســـایش عالی، این محصول را متمایز می سازد.

قابلیت ها و مزایا

Features and benefits

سطوح کیفی

Quality levels

موارد کاربرد

Application

Typical specification

SpecificationsTest methodUnitResults

32 / 46 /68 /100
Kinematic Viscosity @ 100 °CASTM D445cSt (mm2/s)5.5 / 7 / 8.5 / 11
Kinematic Viscosity @ 40 °CASTM D445cSt (mm2/s)32 /46 /68 /100
Viscosity IndexASTM D2270------95 / 95 / 95 / 95
Density @ 15 °CASTM D4052Kg/m3863 / 865 / 865 /888
Flash PointASTM D92°C210 / 220 / 220 / 230
Pour Point AASTM D97°C-27 / -24 / -24 / -21
Copper CorrosionASTM D130stagea1 / a1 / a1 / a1
Rust PreventionASTM D665------pass /pass /pass /pass

بسته بندی محصول

Product packaging

20 لیتری

208 لیتری