روغن گیربکس اتوماتیک

ATF 6

توضیحات

Description

-

Fully Synthetic

6ATF XTeer Hyundai روغن دنده اتوماتیک تمام ســـینتتیک با کارایی بالا، با اســـتفاده از روغن پایه ســـینتتیک و مواد افزودنی مرغوب، مطابق با سطح کیفیت VI Dexron فرموله و تولید میگردد. این محصول برای استفاده در جعبه دنده های اتوماتیک انواع خودرو های بنزینی و دیزلی پیشنهاد می شود.

قابلیت ها و مزایا

Features and benefits

سطوح کیفی

Quality levels

موارد کاربرد

Application

Typical specification

SpecificationsTest methodUnitResults
Kinematic Viscosity @ 100 °CASTM D445cSt (mm2/s)6.2
Kinematic Viscosity @ 40 °CASTM D445cSt (mm2/s)30
Viscosity IndexASTM D2270------160
Density @ 15 °CASTM D4052Kg/m3850
Flash PointASTM D92°C225
Pour Point AASTM D97°C-45

بسته بندی محصول

Product packaging

1 لیتری 1011412

4 لیتری 1041412