روغن گیربکس دستی

SAE 75W90

توضیحات

Description

API GL5-

-

-5GL XTeer Hyundai روغن دنده مورد اســـتفاده در گیربکس های دســـتی با اســـتفاده از افزودنی ها و روغن های پایه مرغوب فرموله شده که مقاومت عالی در برابر ســـایش و خرابی در شـــرایط عملکرد ســـخت را فراهم می آورد. این محصول به گونه ای طراحی شـــده اســـت که مقاومت عالی در برابر افت گرانروی ایجاد می نماید.

قابلیت ها و مزایا

Features and benefits

سطوح کیفی

Quality levels

موارد کاربرد

Application

Typical specification

SpecificationsTest methodUnitResults
Kinematic Viscosity @ 100 °CASTM D445cSt (mm2/s)15
Kinematic Viscosity @ 40 °CASTM D445cSt (mm2/s)105
Viscosity IndexASTM D2270------150
Density @ 15 °CASTM D4052Kg/m3850
Flash PointASTM D92°C210
Pour Point AASTM D97°C-36

بسته بندی محصول

Product packaging

1 لیتری 1011015