ضدیخ ضد جوش آلی

Long Life Anti Freeze

توضیحات

Description

-

Anti Freeze

ضدیخ، ضدجوش برپایه مونواتیلن گلایکول مرغوب و حاوی بازدارنده های خوردگی آلی عاری از نیترات و نیتریت و با طول عمر بالا نسبت به ضدیخ ضد جوش معدنی می باشـــد و برای مصرف در سیســـتم خنک کننده خودروهای بنزینی و دیزلی ســـبک توصیه می شود. این محصول مطابق با استانداردهای سازندگان مرجع و سازگار با محیط زیست تولید میگردد

قابلیت ها و مزایا

Features and benefits

سطوح کیفی

Quality levels

موارد کاربرد

Application

Typical specification

SpecificationsTest methodUnitResults
AppearanceVisual------Clear, Bright
Freezing point (50% water) ASTM D1177°C-38
Boiling point (50% water)ASTM D1120°C109
Specific gravity at 15 °CASTM D1122g/cm31.11
PH (50% water)ASTM D1287------8.2
Reserve AlkalinityASTM D1121ml3

بسته بندی محصول

Product packaging

1 لیتری 2030003